Algemene koopvoorwaarden Outback 2023

Alle afspraken die tussen ons en de klant worden gemaakt ter uitvoering van de overeenkomst worden volledig schriftelijk vastgelegd in de overeenkomst, inclusief deze algemene voorwaarden, die tussen partijen is gesloten.

1. Totstandkoming contract
1.1 Onze aanbiedingen zijn onder voorbehoud en vrijblijvend. We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen of verbeteringen aan te brengen binnen het bereik van het redelijke, zelfs na de effectieve afsluiting van het contract, op voorwaarde dat deze wijzigingen niet leiden tot een waardevermindering of bruikbaarheid van het gekochte product;

1.2 Opdrachten gelden als geaccepteerd als deze door ons schriftelijk zijn bevestigd of uitgevoerd. De klant is bij accordering aan de bestelling gebonden.

1.3 Aan opdrachten die door de klant online (webshop of via email) zijn geplaatst of doorgegeven, is de klant ook gebonden zodra deze online zijn bevestigd door klant. 

2. Prijzen, betalingsvoorwaarden, borg
2.1 Onze prijzen zijn inclusief de geldende omzetbelasting en gelden “af fabriek/af magazijn Outback”. Indien Outback met de klant een bepaalde prijs overeenkomt, is Outback niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs: Outback mag daarbij de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft Klant het recht de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden. De ontbinding dient schriftelijk binnen 5 werkdagen na kennisneming van de prijsverhoging door Klant te geschieden.

2.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn alle facturen onmiddellijk na ontvangst betaalbaar zonder enige aftrek.

2.3 Bij wanbetaling en/of gegronde twijfel over de kredietwaardigheid van de klant, waardoor onze aanspraken in gevaar komen, kunnen wij elke individuele levering afhankelijk stellen van een borgsom ter hoogte van het factuurbedrag.

2.4 Indien de klant het contract om welke reden dan ook beëindigt, zonder dat wij daarvoor verantwoordelijk zijn, kunnen wij de overeengekomen vergoeding eisen in overeenstemming met de wettelijke regels, rekening houdend met de daadwerkelijk door ons geleverde producten of dienst.

2.5 De klant heeft slechts recht op verrekening en retentierechten voor zover zijn vordering rechtsgeldig is vastgesteld of onbetwist is. Bij gebreken in de levering uit dezelfde contractuele relatie blijven de tegenrechten van de klant onaangetast.

3. Levering
3.1 De door ons schriftelijk opgegeven levertijden gaan pas in na opheldering van de bij het sluiten van de overeenkomst nog openstaande technische of ontwerpvragen, na ontvangst van door de klant aan te leveren documenten of informatie. Er is aan voldaan als de producten gereed zijn voor verzending of, in het geval van zelfafhaling door de klant, gereedheid voor afhaling is gecommuniceerd.

3.2 Indien de door ons verschuldigde levering vertraging oploopt door onvoorziene omstandigheden waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn (bijv. stakingen, rechtmatige uitsluitingen, bedrijfsstoringen, transportbelemmeringen, gebrek aan grondstoffen, officiële maatregelen – in ieder geval ook bij onze onderleveranciers), dan zijn wij gerechtigd de planning van de levering te wijzigen.

3.3 Indien de belemmering langer dan vier maanden duurt, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden. Wij zullen de klant onmiddellijk informeren over het niet beschikbaar zijn van het product of de dienst of een deel van de producten of dienst en, in het geval van herroeping van het contract, de klant onmiddellijk terugbetalen voor de eventueel hiervoor betaalde vergoeding. Schadeclaims zijn uitgesloten. De door de klant gevraagde aanvullende of gewijzigde diensten verlengen ook de levertijden met
de hierdoor veroorzaakte vertraging.

3.4 Het optreden van de vertraging in de levering vereist een herinnering van de klant met een redelijke uitstelperiode. De klant dient ons onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele dreigende gevolgen van de vertraging.

3.5 Indien wij door lichte nalatigheid in levering achterblijven, is onze aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door vertraging (vergoeding naast de dienst) beperkt tot maximaal 5% van de aanneemsom.

3.6 Tenzij anders vermeld in de orderbevestiging, wordt levering “af fabriek/af magazijn” overeengekomen, ook indien wij voor verzending, export of installatie zorgen. De klant draagt de transport-, verpakkings- en verzekeringskosten.

4. Eigendomsvoorbehoud
4.1 Het gekochte blijft ons eigendom totdat de vorderingen waarop wij op grond van de leveringsovereenkomst recht hebben, volledig zijn voldaan.

4.2 Indien de klant in strijd handelt met de overeenkomst, in het bijzonder bij betalingsachterstand, hebben wij het recht om de overeenkomst te ontbinden en de goederen waarop eigendomsvoorbehoud rust op grond van eigendomsvoorbehoud en terugtrekking terug te vorderen. Als de klant de opeisbare vordering niet betaalt, kunnen we deze rechten alleen doen gelden als we de klant eerder tevergeefs een redelijke betalingstermijn hebben gesteld of als een dergelijke termijn volgens de wettelijke bepalingen overbodig is.

4.3 Het gekochte product waarop het eigendomsvoorbehoud rust, mag niet aan derden worden verpand of tot zekerheid worden gesteld voordat de gedekte vorderingen volledig zijn betaald. Bij inbeslagnames of andere tussenkomsten van derden moet de klant ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen, zodat wij gerechtelijke stappen kunnen ondernemen.

4.4 De klant is gerechtigd het gekochte in het kader van de normale gang van producten door te verkopen nadat aan ons 100% voldaan is aan de betalingsverplichtingen.

5. Afbeeldingen, tekeningen en berekeningen
5.1 De door Outback vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d. blijven haar eigendom, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. Klant staat er voor in, dat de door Outback vervaardigde of verstrekte gegevens en/of onderwerpen niet dan met diens uitdrukkelijke toestemming worden gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt. Bij overtreding van deze bepaling is Klant aan Outback een boete verschuldigd van tweemaal het in het geding
zijnde factuurbedrag, met een minimum van € 1.000 per overtreding.

5.2 Afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende hoeveelheden, afmetingen, gewichten, kleuren etcetera gelden slechts bij benadering en binden Outback niet, tenzij hiernaar in de overeenkomst uitdrukkelijk wordt verwezen. Verstrekte tekeningen dienen steeds door de klant te worden gecontroleerd.

6. Betaling
6.1 De betaling dient bij ontvangst/levering van het product geheel te zijn voldaan door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het bankrekeningnummer van Outback, tenzij anders vermeld in de overeenkomst. Indien anders van toepassing worden eventuele betalingstermijnen in de overeenkomst vastgelegd.

6.2 Indien Klant de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is Klant, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente plus 2%.

6.3 In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van Klant zullen de verplichtingen van Klant onmiddellijk opeisbaar zijn.

6.4 Klant kan zich alleen dan op verrekening beroepen als zijn vordering door Outback schriftelijk wordt erkend. Van iedere verdere verrekeningsbevoegdheid wordt bij deze door Klant uitdrukkelijk afstand gedaan.

6.5 Door de Klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats op alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6.6 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Klant naar het oordeel van Outback daartoe aanleiding geeft, is Outback gerechtigd van Klant te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Outback te bepalen vorm. Indien Klant nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Outback gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van alle leveringen onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Klant aan Outback uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

7. Geschilbeslechting en toepasselijk recht
7.1 In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen Outback en Klant, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank te Amsterdam. Outback blijft echter bevoegd Klant te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijk internationale verdrag bevoegde rechter.

7.2 Op elke overeenkomst tussen Outback en Klant is het Nederlands recht van toepassing.

8. Omschrijving, kwaliteit en reclames
8.1 Outback zal Klant de producten leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid, zoals in de orderbevestiging omschreven c.q. zoals door Klant geaccepteerd is, zij het dat geringe afwijkingen in kleur, kwaliteit, maten en gewichten toelaatbaar zijn, voor zo ver daarmee geen afbreuk wordt gedaan aan de gebruikswaarde.

8.2 Outback heeft, indien van toepassing en in het geval van producten die Outback zelf vervaardigt, het recht wijziging in de modellen van haar producten aan te brengen, en ook om in voorkomende gevallen het model te leveren dat in de plaats is gekomen van een niet meer te leveren model.

8.3 Outback staat er uitsluitend voor in dat de producten geschikt zijn voor normaal gebruik zoals in de productomschrijving of gebruiks- aanwijzing voorzien. Outback staat er niet voor in dat de producten geschikt zijn voor het doel, waarvoor Klant deze wil bestemmen, ook niet wanneer dit doel aan Klant kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel door de partijen is overeengekomen.

8.4 Klant dient de gekochte producten bij aflevering direct te (laten) onderzoeken. Klant controleert daarbij:

a. of de verpakking, emballage en uitwendige staat van de producten in orde is;
b. of de juiste producten zijn geleverd;
c. of de geleverde producten wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen;

d. of de afgeleverde producten voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik van de producten;

e. of het product op de juiste wijze door Outback is geinstalleerd.

8.5 Reclames omtrent verpakking, emballage en uitwendige staat van de producten moeten direct op de vrachtbrief of het ontvangstbewijs worden aangetekend. Reclames omtrent zichtbare gebreken dienen binnen 5 werkdagen na aflevering aan Outback kenbaar gemaakt te worden. Niet zichtbare gebreken dient Klant binnen 5 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn van artikel 9 kenbaar te maken.

8.6 Alle reclames dienen schriftelijk te geschieden aan het adres van Outback binnen de hiervoor aangeduide termijn op straffe van verval van alle rechten van Klant.
8.7 Ook indien Klant tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Producten kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Outback worden geretourneerd.

9. Garantie
Op de door Outback geleverde producten gelden de garantiebepalingen zoals in de offerte of overeenkomst vermeld, ook indien Klant de geleverde producten doorlevert aan een derde. De rechten die op grond van deze Garantie aan Klant toekomen, gelden in aanvulling op de wettelijke rechten die aan Klant als koper van de producten toekomen jegens de verkoper van de producten en eventuele aanspraken uit hoofde van de wettelijke productaansprakelijkheid.

9.1 Garantietermijn van 2 jaar. Garantie bestaat uit 2 jaar Outback fabrieksgarantie of garantie conform de fabrikant van het betreffende product, te rekenen vanaf de datum van aflevering.

9.2 Fabrieksgarantie van Outback. Outback verleent aan klant onder de volgende voorwaarden twee jaar fabrieksgarantie op fabrieksnieuwe mobile cabins in verband met materiaal en fabricagefouten (hierna te noemen: de ‘Garantie”).

9.3 Waterdichtheidsgarantie. Aanvullend op de twee jaar wettelijke garantie, verleent Outback ingeval van de koop van een camper afzet-unit of cabin, op de cabin-carrosserie van nieuwe mobile cabins vijf jaar garantie in verband met waterdichtheidsschade. De basisvoorwaarde die gesteld wordt is het jaarlijks laten uitvoeren van een vochtmeting en een visuele controle van naden, silicone-verbindingen, doorvoer van bedrading door de wanden of het dak. Dit dient in het garantieboekje te worden vastgelegd.

9.4 Ingang van de Garantie. De looptijd van de Garantie gaat in bij overdracht van de producten aan de eerste koper door Outback resp. een geautoriseerde verkoop – of servicepartner of, voor zover zulks eerder het geval is, op de datum van de eerste registratie.

9.5 Voorwaarden voor garantieaanspraken. Ingeval van de aanschaf van een camper afzet-unit of cabin, kunnen aanspraken uit hoofde van de Garantie slechts worden uitgeoefend indien blijkt dat Klant periodieke onderhoudswerkzaamheden heeft gedaan en redelijk en billijk met de producten is omgegaan. Bij gebreke hiervan is Outback ontheven van haar verplichtingen uit hoofde van deze Garantie, tenzij Klant aantoont dat het garantiegeval niet is veroorzaakt door niet-naleving van deze voorschriften.

9.6 Bestaan van een garantiegeval. Van een garantiegeval is sprake bij een defect of storing de geleverde producten, voortvloeiend uit een
materiaal of fabricagefout. De Garantie is niet van toepassing indien het gebrek is ontstaan doordat:

– de zaak eerder door Klant zelf of een derde ondeskundig is gerepareerd of onderhouden;
– de voorschriften betreffende gebruik en behandeling van de zaak, zoals deze zijn beschreven in de bedieningshandleiding, niet zijn opgevolgd;
– in de zaak aan of inbouwonderdelen zijn aangebracht waarvan het gebruik door Outback niet is goedgekeurd of anderszins zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Outback is gemodificeerd;
– de zaak ondeskundig is behandeld of is overbelast;
– de zaak door derden of externe invloeden is beschadigd (bijvoorbeeld door ongeval, hagel of overstroming);
– Klant een gebrek niet onmiddellijk heeft gemeld;
– Klant ondanks een verzoek hiertoe niet onmiddellijk de gelegenheid heeft gegeven tot herstel.

9.7 Niet onder deze Garantie vallen natuurlijke slijtage, dat wil zeggen normale slijtageverschijnselen aan het product die niet zijn veroorzaakt door materiaal of fabricagefouten, en gevolgschade die is terug te voeren op natuurlijke slijtage.

9.10 Niet onder deze Garantie vallen op, in en uitbouwwerkzaamheden door derden en ook hierdoor veroorzaakte gebreken aan de zaak. Een en ander geldt ook voor andere dan de van fabriekswege ingebouwde en/of geleverde accessoires.

10. Prestaties van Outback uit hoofde van de Garantie
10.1 Indien sprake is van een garantiegeval, herstelt Outback zelf kosteloos of laat Outbak het gebrek kosteloos herstellen door een geautoriseerde servicepartner (herstel) of de betreffende fabrikant van het product. Indien Klant het gebrek laat herstellen door een derde, zullen de kosten hiervan niet worden vergoed onder de Garantie.

10.2 In het kader van het herstel kan Outback het ondeugdelijke onderdeel naar eigen goeddunken hetzij vervangen, hetzij repareren. Vervangen onderdelen worden eigendom van Outback.

10.3 Behoudens herstel zijn andere aanspraken jegens Outback uit hoofde van deze Garantie uitgesloten. In het bijzonder kan uit hoofde van deze Garantie geen aanspraak worden gemaakt op levering van producten die vrij zijn van gebreken (vervangende levering). Een en ander geldt ook voor schadevorderingen zoals bijvoorbeeld beschikbaarstelling van een vervangende zaak, schadevergoeding of vergoeding van vergeefse kosten. Dit geldt ook indien herstel van een gebrek definitief onmogelijk is. Onverlet zijn aanspraken wegens een opzettelijk of ernstig verwijtbaar handelen van Outback alsmede haar hulppersonen en wettelijke vertegenwoordigers en aanspraken wegens aantasting van de lichamelijke integriteit of gezondheid.

11. Afwikkeling van garantieaanspraken
Voor de afwikkeling van garantieaanspraken bij Outback camper afzet-units of cabins geldt het volgende:
– Aanspraken uit hoofde van deze Garantie kunnen uitsluitend worden uitgeoefend door geautoriseerde Outback servicepartners.

12. Overdracht van de Garantie
Outback stemt ermee in dat de garantieovereenkomst bij verkoop van producten wordt overgenomen door de nieuwe eigenaar. De nieuwe eigenaar treedt in de plaats van Klant en kan de rechten uit hoofde van de Garantie uitoefenen in de bij overneming bestaande omvang.

13. Onderdelen en spareparts

De garantietermijn voor originele Outback -onderdelen en -ruildelen is twee jaar na aankoopdatum. Indien een onderdeel binnen de garantietermijn van de zaak wordt vervangen, blijft de oorspronkelijke garantietermijn van de zaak ook op dit onderdeel van kracht. De oorspronkelijke garantietermijn wordt dan ook niet verlengd of vernieuwd door tussentijdse vervanging.

14. Buitenland
Eventuele gebreken die ontstaan terwijl je in het buitenland bent, dienen eerst gemeld te worden bij Outback in Nederland. Klant dient eventueel direct noodzakelijke eerst te betalen en de reparatiefactuur vervolgens in te dienen bij Outback in Nederland. De vergoedingen zijn daarbij gemaximaliseerd op het prijsniveau zoals dat
in Nederland gebruikelijk is.

15. Vergoedingen
15.1 Indien en voor zover het defect binnen de dekking van de Garantie valt, worden vergoed: de kosten van vervanging of reparatie van het niet functionerende onderdeel en de kosten van vervanging of reparatie van een onderdeel, indien dit als gevolg van het niet functioneren van een onderdeel niet goed meer functioneert, of indien het nodig is dit onderdeel te vervangen om tot een verantwoorde reparatie te komen.

15.2 Ingeval van de Outback camper afzet-unit of cabin, kan een geautoriseerde Outback servicepartner, indien een onderdeel moet worden vervangen, een origineel ruilonderdeel gebruiken.

15.3 Er vindt geen reparatie plaats indien de reparatiekosten hoger zijn dan de dagwaarde van de zaak ten tijde van het optreden van een defect. In dat geval wordt een vergoeding uitgekeerd aan Klant gelijk aan het verschil tussen de dagwaarde en de restwaarde van de zaak (exclusief BTW).

16. Schadevaststelling
16.1 De schade en kosten worden vastgesteld door Outback of een door Outback aangewezen geautoriseerde servicepartner.

16.2 Buitenland: eventuele gebreken die ontstaan terwijl Klant in het buitenland is, dienen eerst gemeld te worden bij Outback in Nederland. In deze gevallen dient Klant eerst voor de reparatie te betalen en vervolgens de reparatiefactuur in te dienen bij Outback. De kosten die voor vergoeding in aanmerking komen zijn niet hoger dan de kosten voor dergelijke reparaties in Nederland.

17. Verplichtingen
Klant is in verband met mogelijke garantie verplicht:
1. Om alle billijke onderhoudswerkzaamheden en reparaties te laten uitvoeren die als ‘goed huisvader’ kunnen worden verwacht;
2. Een expert toe te staan om het defecte of beschadigde op elk moment te onderzoeken en, op verzoek van de expert, hem informatie te verschaffen die hij nodig hebt om de schade te beoordelen;
3. Een schade/defect zo spoedig mogelijk te melden bij de Outback, doch uiterlijk binnen 14 dagen. Bovendien moet de klacht worden gemeld en geconstateerd binnen de garantietermijn.

18. Algemeen
Als Klant een klacht heeft over de technische uitvoering van de garantie kan hij zich wenden tot Outback. Singel 48, 9001 XP Grou.

.

VOEL DE
ULTIEME
VRIJHEID

Het avontuur roept en jij wilt zelf bepalen waar je kamp opslaat: een daktent geeft je die vrijheid. Ontdek nu onze topmerken en ga op pad.